کتاب سازمان های یادگیرنده

پيشگفتار

تحولات و دگرگوني هايي دنياي امروز به دليل آموزش و يادگيري مي باشد . بدون ش ك اهميت

يادگيري دررشد آدمي، بسي فراترازچشم انداز انديشه هاي اوست . از آنجائيكه محيط زندگي آدمي

همواره درمعرض تغيير وتحول است، وي براي غلبه براين دگرگوني ها ناچار است ياد بگيرد. گفته شده

است انسان هايي كه يادگيري را متوق ف مي كنند زند گي را متوق ف مي سازند . اين امر در سازما ن ها نيز

صادق است.

سازمان هاي امروزي با ساختارهاي سنتي توان و انعطاف لازم براي همسويي با تغييرات پيراموني ناشي

صفحات